Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

KDO JE SPRÁVCE?

Jsme společnost Lucernička s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Štěpánská 704/61, PSČ 11000 (dále jen ordinace), provozovatel psychiatrické ordinace a která provozuje webové stránky spoustapsychiatrie.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 775 300 003 nebo na e-mail: info@lucernicka.cz.

PROHLAŠUJEME

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu vyžadovaného zákonem, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme následující osobní údaje, které nám svěříte sami:

  • identifikační údaje – jméno a příjmení, akademický titul, adresa, datum narození, číslo občanského průkazu nebo pasu, rodné číslo;
  • kontaktní údaje – trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky, kontaktní údaje příbuzných, osob blízkých/dalších osob sdělených pacientem;
  • údaje související s odměňováním;
  • údaje související s výkonem práce včetně údajů souvisejících s daňovými předpisy a s předpisy o zdravotním a sociálním pojištění (číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, zdravotní pojišťovna);
  • údaje o Vašem zdravotním stavu (diagnóza, anamnéza), poskytované zdravotní péči (laboratorní vyšetření, zdravotní dokumentace);
  • údaje o vaší trestní bezúhonnosti
  • e-mail pro zasílání e-mailových zpráv

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

a) Osobní údaje pacientů a klientů

V souvislosti s poskytováním zdravotní nebo sociální péče je ordinace povinna o pacientovi, nebo klientovi shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání této péče vyplývající z požadavků platné právní úpravy, tzv. právní povinnost uložená správci. Údaje, které o Vás vedeme ve zdravotnické dokumentaci, obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření. Eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy.

A pokud v ordinaci evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

b) Osobní údaje zaměstnanců

Osobní údaje zaměstnanců jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem dokladování vzniku, průběhu a ukončení pracovněprávních vztahů, vnitřní kontroly a evidence, ochrany právních nároků, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a plnění zákonných povinností. Tyto povinnosti ukládá ordinaci platná legislativa ČR, tedy většinou se jedná o shromažďování osobních údajů na základě tzv. právní povinnosti uložené správci.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mezi příjemce Vašich osobních údajů, kterým předáváme informace, patří např. zdravotnická zařízení, jako je Váš praktický lékař, ambulantní specialista, ostatní zdravotnická zařízení poskytující Vám zdravotní péči v souvislosti s hospitalizací v PNB, dále zdravotní pojišťovny,  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a dodavatelé zdravotních služeb jako jsou např. laboratoře. V případě žádosti na základě zákona a v jeho mezích také orgány veřejné moci jako jsou soudy nebo další správní orgány.

Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji v ordinaci seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba uložení zdravotnické dokumentace se řídí příslušnou legislativou, v naší nemocnici je uložena po dobu 100 let od narození pacienta, který byl v ordinaci léčen, nebo 10 let od jeho úmrtí.

Ostatní dokumenty jsou uloženy v souladu se spisovým a skartačním plánem ordinace, který vychází s platné legislativy ČR.

A nebo jsou některé dokumenty uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi nemocnicí a Vámi a následně po uplynutí této doby pouze po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce, jímž je i uchování evidence pro případ soudního sporu.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@spoustapsychiatrie.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Aktuální nabídka

No products found which match your selection.

© Copyright - Lucernička Flowers